Fresh & play resistent fashion
for babies, kids and teens.
Bezoek ons op Playtime Paris - Stand i26
 • English
 • Nederlands

Algemene voorwaarden

1. Definities

U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten koopt bij ons.
Chat Mechant (Chat Blue bvba) de verkoper van de producten zoals vermeld op uw factuur.
Orderbevestiging door Chat Mechant via mail of enig ander communicatiemiddel opgestuurde, formele bevestiging van door U besteld(e) product(en).
Prijs vermeld in Orderbevestiging.

2. Kennis van de Algemene Voorwaarden

U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat U deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat U, vóór U Uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

3. Toepasselijkheid en Bewijs

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Chat Mechant. Algemene voorwaarden, andere dan die van chatmechant.be, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met Chat Mechant te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden.

4. Bestellingen

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet of telefoon worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Chat Mechant d.m.v. een Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en Chat Mechant onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien U dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de Orderbevestiging identiek is aan Uw bestelling. Chat Mechant behoudt zich overigens het recht voor om bestelde producten te wijzigen door andere producten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding, in zoverre hierbij een minstens evenwaardige kwaliteit wordt gegarandeerd.

Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van Chat Mechant. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop voorwaarden. Minimum orderwaarde voor een bestelling is € 10,- inclusief BTW en exclusief de vrachtkosten.

5. Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt weergegeven op de website chatmechant.be.

Chat Mechant kan niet alle producten in voorraad hebben gezien het ruime aanbod.
Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt Chat Mechant, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte. Indien Chat Mechant niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal Chat Mechant gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6. Prijs en Betaling

Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering van de producten en diensten van Chat Mechant worden vermeld op de factuur. Schommelingen in wisselkoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen Chat Mechant de prijzen doen wijzigen. Betaling gebeurt vóór levering van de producten of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Chat Mechant kan de levering van producten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Chat Mechant een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

7. Levering, Risico en Eigendom

De leveringstermijn vermeld op de website chatmechant.be is bij benadering. Een eventuele overschrijding van deze leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren en/of om de ontvangst van de goederen en/of betaling te weigeren. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt U Chat Mechant gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. Chat Mechant kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

8. Klachten

U dient onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst inspecteren op gebreken of non-conformiteit. Geen enkele klacht betreffende onze producten en diensten is ontvankelijk; indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Chat Mechant is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Chat Mechant is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft U niet van Uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

9. Ontbinding

Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:

 • Uw verzuim om op tijd te betalen;
 • het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en het verzuim om dit te herstellen binnen dertig kalenderdagen na de aangetekende kennisgeving ervan;
 • het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden;

In geval van ontbinding door Chat Mechant zal U gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

 

10. Voorschotten en Kredietwaardigheid

Chat Mechant heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan Chat Mechant ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in Uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door toedoen van gerechtelijke acties tegen U en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft Chat Mechant evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling.

11. Garantie - Algemeen

Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. De waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. U dient de producten in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij U de verzending vraagt op Uw risico's en kosten. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoer document .Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheden:

 • bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
 • in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken;
 • in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd;
 • in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden;
 • in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.

 

12. Garantie - Consumptiegoederen

De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien U Chat Mechant binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door U persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Overigens is Uw kennisgeving enkel ontvankelijk indien het gebrek voldoende duidelijk wordt omschreven. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit Uw gebruik van het product na het ogenblik dat U het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten Uwen laste.

13. Overmacht

In geval van overmacht heeft Chat Mechant de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachts toestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.

14. Gegevensbescherming

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en Chat Mechant gegevensbescherming registratie. U mag Chat Mechant de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

15. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en Chat Mechant is er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.
In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
 • het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
 • het product dat werd aangekocht geen sporen van gebruik vertoond;
 • het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

 • het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Chat Mechant op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
 • indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Hasselt, België.

17. Diverse Bepalingen

Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. Chat Mechant kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Zoeken

Laatste nieuws

Waar kan u onze collecties overal kopen?
Top of Page